Sportowe przedmieście

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 DEFINICJE

 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.
 Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.vshape.pl, umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych i e-book za
pomocą sieci Internet.
Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.
E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Ebook jest formą publikacji elektronicznej
Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej. Sprzedawca– Bartłomiej Sikorski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Sikorski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów o numerze NIP 8281415115, zarejestrowanej pod adresem Partyzantów 42B w Poddębicach.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą
przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient);
Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt
drogą elektroniczną na adres: kontakt.sikorski@gmail.com

§ 4 WARUNKI FORMALNE

Klientem może być:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:
a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar. Aby zakupić wybrany produkt w sklepie należy dodać go do koszyka, a następnie podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i zdefiniować sposób płatności.
Złożone zamówienie zostanie zrealizowane w momencie potwierdzenia i zaakceptowania treści zamówienia (dane osobowe oraz zawartość koszyka). Zaakceptowanie zamówienia przez kupującego jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną na wskazany adres email. Towar zostanie dostarczony do Kupującego drogą mailową na adres wskazany przy składaniu zamówienia. Kupujący ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie i utworzenia w nim Konta.

§ 6 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić:

Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności internetowej, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym. Zamówienie jest realizowane w terminie od 2 do 7 dni roboczych. (Nie dotyczy to warunków przedsprzedaży produktów, wówczas termin realizacji jest określony osobno w stosunku do produktu znajdującego się w przedsprzedaży)


W przypadku zamówienia produktów dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
a) wysyłka kurierem INPOST;
b) wysyłka do paczkomatu INPOST
c) wysyłka Pocztą Polską (w przypadku wysyłki zagranicznej)


Koszty przesyłki obciążają Klienta i zależą od wagi paczki. Koszty przesyłki są podawane podczas składania zamówienia. W przypadku przesłania zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem wybranego przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zobowiązany jest do spisania protokołu szkody.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłki z winy przewoźnika lub za nieprawidłowości będące wynikiem zaniedbania przewoźnika lub odbiorcy (np. W przypadku nieodebrania paczki przez odbiorcę)
W przypadku zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej.

§ 8 LICENCJA

Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book, a także jadłospisy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book, a także jadłospisy zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book/autorskich planów treningowych, dietetycznych przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na ich pobranie na zasadach określonych w Regulaminie i zapisanie na własnych nośnikach pamięci.
Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych/e-book/jadłospisów w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book, a także jadłospisy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book, a także jadłospisy zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book/autorskich planów treningowych, dietetycznych przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na ich pobranie na zasadach określonych w Regulaminie i zapisanie na własnych nośnikach pamięci.
Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych/e-book/jadłospisów w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów w jakikolwiek sposób jest zabronione.

Wszystkie reklamacje będą kierowane na kontakt@sportoweprzedmiescie.pl

Czas na rozpatrzenie reklamacji do 30 dni roboczych.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. (tj. e-booki).
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: kontakt.sikorski@gmail.com


Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.


Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w
ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Wszelkie treści udostępnione na stronie są chronione na mocy prawa autorskiego. Wszelkie naruszenia będą egzekwowane z całą stanowczością.

§ 13 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

ODBIERZ WIZYTE

Uzupełniając ten krótki formularz możesz spodziewać się telefonu, a następnie zaproszenia na swoją pierwszą wizytę w Sportowym Przedmieściu.  Pierwsze spotkanie to konsultacja oraz trening próbny.

Koszt pierwszej wizyty to 297zł (tylko do końca roku)

Pierwsze spotkanie to:

– wywiad zdrowotny

– analiza ruchowa

– trening próbny

 

Jeśli podejmiemy współpracę po pierwszym spotkaniu to cena za kolejne wizyty zmniejszy się, gdyż odejdzie nam kwota konsultacji i analizy ruchowej, którą robimy raz.