Sportowe przedmieście

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
W KLUBIE „SPORTOWE PRZEDMIEŚCIE”

§ 1
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU

 1. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo do  żądania wcześniejszej rezerwacji miejsca na zajęciach.
 2. Prowadzący zajęcia lub inny pracownik Klubu ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć lub w przypadku, gdy:
  1. liczba Uczestników zajęć jest maksymalna, a Uczestnik nie dokonał wcześniejszej rezerwacji,
  2. Uczestnik nie wykonuje instrukcji trenera, powodując w ten sposób dezorganizację zajęć lub stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie lub innych Uczestników,
  3. Uczestnik zachowuje się w sposób niekulturalny, agresywny lub wulgarny wobec innych Uczestników albo pracowników Klubu,
  4. Uczestnik nie posiada stroju/wyposażenia wymaganego dla danej aktywności.
 3. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, betablokerów lub środków uspokajających. 
 4. Uczestnicy cierpiący na choroby wpływające na wydolność fizyczną, schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 5. Uczestnicy, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu. Ograniczenie to dotyczy zajęć wysiłkowych, z zastosowaniem obciążeń lub na wysokości i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnika oraz innych osób obecnych na terenie Klubu.
 6. Podczas korzystania z usług i urządzeń Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref (o ile je wprowadzono), instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.
 7. Jeśli Uczestnik nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu.
 8. Jeśli Uczestnik stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Uczestnika z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia. 
 10. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach.
 11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.
 12. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność Klubu za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do korzystania z usług Klubu. W szczególności Klub nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu lub z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za Klub winy nie ponosi (tj. osoby spoza personelu Klubu).
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika lub jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 2
PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

 1. Klub nieodpłatnie udostępnia wieszaki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Uczestnik nie korzysta podczas zajęć.
 2. Uczestnik ma prawo pozostawić na terenie Klubu odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub. 
 3. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze  i inne wartościowe przedmioty. Przedmioty wymienione w zdaniu poprzednim mogą, za zgodą personelu Klubu zostać zdeponowane  w recepcji Klubu (tylko w razie ich zdeponowania Klub przyjmuje je na przechowanie). 
 4. Uczestnik ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza wyznaczonym miejscem przechowywania przedmiotów codziennego użytku.

§3
ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Uczestnikom. 
 2. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Uczestnika przez personel Klubu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Uczestnikom.
 5. Uczestnicy w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych są obowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego, dostosowanego do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
 6. W Klubie zabrania się używania emblematów, szczególnie na odzieży lub innych częściach garderoby, polskich piłkarskich klubów sportowych.
 7. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Uczestnik ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
 8. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.
 9. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających lub narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 10. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
 11. Zabrania się używania, bez zgody personelu Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§4
KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

 1. Uczestnikami- jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów – mogą być osoby niepełnoletnie. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez osobę niepełnoletnią podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora lub obsługę Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług / urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Osoby małoletnie będące Uczestnikami zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu dotyczących pełnoletnich Uczestników.

§5
ZAJĘCIA W KLUBIE

 1. Uczestnicy są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest integralną, wprowadzającą częścią zajęć. 
 2. Klub zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia osób spóźnionych na rozpoczęte już zajęcia grupowe – ze względu na warunki bezpieczeństwa zajęć (np. konieczność wykonania rozgrzewki). Wcześniejsze opuszczenie zajęć grupowych wymaga powiadomienia instruktora.
 3. Pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach grupowych mają osoby zapisane, a w następnej kolejności osoby, które zostały zakwalifikowane na listę rezerwową.
 4. W sytuacji rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w zajęciach grupowych, wymagane jest od niego wypisanie się z listy zapisanych uczestników zajęć najpóźniej 2 godziny  przed ich  rozpoczęciem. 
 5. Jeśli Uczestnik trzykrotnie zarezerwuje miejsce na zajęcia grupowe, na których następnie się nie stawi, możliwość rezerwacji miejsc na zajęcia zostaje wyłączona na okres do czternastu dni.
 6. Jeśli Uczestnik zalega z opłatami, możliwość zapisu na zajęcia  może zostać zablokowana.
 7. W zależności od typu zajęć w klubach obowiązują limity dostępnych miejsc i pojemności sali, co ma zapewnić wysoki komfort dla ćwiczących.
 8. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Uczestnik powinien oczekiwać na zwolnienie się miejsca. 

§ 6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane ze świadczeniem usług przez Klub, Uczestnik albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu lub przesłać na adres  Klubu lub złożyć w siedzibie Klubu. 
 2. Właściciel Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnicy zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 2. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 3. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub publikowane na stronie internetowej klubu lub w portalu społecznościowym.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Uczestników. 
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostepnienia Uczestnikom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń.
 6. Zmiany Regulaminu wiążą Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 8. Regulamin w niniejszym brzmieniu począwszy od dnia 14 lipca 2021 roku.

ODBIERZ WIZYTE

Uzupełniając ten krótki formularz możesz spodziewać się telefonu, a następnie zaproszenia na swoją pierwszą wizytę w Sportowym Przedmieściu.  Pierwsze spotkanie to konsultacja oraz trening próbny.

Koszt pierwszej wizyty to 297zł (tylko do końca roku)

Pierwsze spotkanie to:

– wywiad zdrowotny

– analiza ruchowa

– trening próbny

 

Jeśli podejmiemy współpracę po pierwszym spotkaniu to cena za kolejne wizyty zmniejszy się, gdyż odejdzie nam kwota konsultacji i analizy ruchowej, którą robimy raz.